Adakezelési tájékoztató

Adatkezelés tájékoztató

Az Excellent Quality Kft. kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek adatai kezeléséhez kapcsolódó jogait. Cégünk a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján jár el.

Az adatkezelő adatai

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
Cégszerű megnevezés: Excellent Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:  25833522-2-41
Cégjegyzékszám: 07 09 427880
Székhely cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. Fsz. 10. ajtó.

Telefon: +36 20 535 2220
E-mail: info@excellentquality.hu

Milyen adatokat gyűjtünk illetve kezelünk

1. – Sütikezelés

A weboldalon csak és kizárólag az oldal működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk!
Ezt Önnek el kell fogadnia amennyiben a weboldalon böngészni szeretne, ellenkező esetben elirányítjuk a weboldalról.

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 hónap HTTP
wordpress_test_cookie excellentquality.hu Used to check if the user’s browser supports cookies. Session HTTP

NEM használunk sütiket a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez.
Mivel semmilyen közösségi média-, hirdető- és elemező partnerünk nincs, NEM osztjuk meg harmadik féllel az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait.

2. – Személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen név, telefonszámám és e-mail címen túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a kapcsolati űrlap segítségével velünk kapcsoltba lépő személlyel az adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot.

További információk:

Az adattovábbítás jogalapja önkéntes hozzájárulás, törvényi kötelezettség vagy jogos érdek alapján történik. Az adatkezelés célja a partnerrel kapcsolatfelvétel, az érdeklődésére reagálás az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

Az adatfeldolgozás módja

Az adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan kezeli az adatokat.

Az adatkezelés szempontjából elsődleges jogszabályok

Jogszabály megnevezése Rövidítése Relevancia
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE GDPR Szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról InfoTv. Szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.

 A kezelt adatok köre, jogalap, célhoz kötöttség

Az adatkezelők az alábbiakban összefoglalt adatok csoportját kezelik. A célhoz kötöttség elvének figyelembevételével minden adatkezelésnek célja és meghatározott jogalapja van.

Az adatcsoport megnevezése Az adatok részletezése Az adatkezelés célja Jogalap
Értesítési adatok E-mail cím, telefonszám   Kapcsolatfelvétel, egyeztetés, informálás, tájékoztatás. A nyilatkozó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelések részletezése

-Adatfelvétel – kapcsolattartási adatoknál a nyilatkozó engedélyének visszavonásáig őrizzük meg.

Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához adatfeldolgozókat vesz igénybe. Ezen adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy tevékenységük során magas szintű adatvédelmet valósítsanak meg, ezáltal ne veszélyeztessék a személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő az alább listázott adatfeldolgozókat veszi igénybe. A nyilatkozó hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozók felé adatokat továbbítson az adatkezelő.

Cégnév Tevékenység Megosztott adatok köre
Weboldalt működtető szolgáltató Informatikai partner, szolgáltató, webszolgáltató Azonosító adatok, weboldal működtetéséhez szükséges adatok, információk.

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

– e-mailen: info@excellentquality.hu
– postai úton: 8000 Székesfehérvár, Horváth István utca 23. III. lház. 1. em. 1.

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

a.  Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

b.  Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

c.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

d.  Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

e.  Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

f.  Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

g.  Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

h.  Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

i.  Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül. Ez magában foglalhatja a szolgáltatások újbóli letöltését. Így kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Érvényes: 2021. szeptember 14. napjától

Cím

Iroda: Budai Irodaház,
8000 Székesfehérvár, Budai út 252. 3. em.
 
Székhely:
1027 Budapest,
Bem József utca 9. Fsz. 10. ajtó

Kapcsolat

Social

© Copyright 2021 Excellent Quality Kft. All right reserved.